Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 3:27 BW | BW3 Artikel 27

Art. 3:27 BW Burgerlijk Wetboek Boek 3: Vermogensrecht in het algemeen Titel 1:  Algemene bepalingen Artikel 27 1 Hij die beweert enig recht op een registergoed te hebben, kan alle belanghebbenden bij openbare oproeping, en daarnaast hen die als rechthebbende of beslaglegger op dat goed ingeschreven staan, ieder bij name dagvaarden om te horen verklaren dat hem het recht waarop hij aanspraak maakt, toekomt. Alvorens een zodanige eis toe te wijzen, kan de rechter de maatregelen bevelen en de bewijsopdrachten doen, welke hij in het belang van mogelijke niet-verschenen rechthebbenden nuttig oordeelt. … Lees Verder >>


Art. 2:362 BW | BW2 Artikel 362

Art. 2:362 BW Burgerlijk Wetboek Boek 2: Rechtspersonen Titel 9:  De jaarrekening en het jaarverslag Artikel 362 1 De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon. Indien de internationale vertakking van zijn groep dit rechtvaardigt kan de rechtspersoon de jaarrekening opstellen naar de normen die in het maatschappelijk verkeer in een … Lees Verder >>


Art. 1:336 BW | BW1 Artikel 336

Art. 1:336 BW Burgerlijk Wetboek Boek 1: Personen- en familierecht Titel 14:  Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 336 De voogd draagt zorg, dat de minderjarige overeenkomstig diens vermogen wordt verzorgd en opgevoed.


Art. 4:206 BW | BW4 Artikel 206

Art. 4:206 BW Burgerlijk Wetboek Boek 4: Erfrecht Titel 6:  Gevolgen van de erfopvolging Artikel 206 1 De rechtbank beslist niet op het verzoek tot benoeming van een vereffenaar dan na verhoor of behoorlijke oproeping van de verzoeker, alsmede voor zover zij bestaan en bekend zijn, van de erfgenamen, de boedelnotaris en de executeur. 2 De rechtbank kan als vereffenaar onder de nodige door haar te bepalen waarborgen een erfgenaam, een executeur of een andere persoon aanwijzen. Benoemt zij twee of meer vereffenaars, dan kan, tenzij bij de benoeming of later door … Lees Verder >>


Art. 7:951 BW | BW7 Artikel 951

Art. 7:951 BW Burgerlijk Wetboek Boek 7: Bijzondere overeenkomsten Titel 17:  Verzekering Artikel 951 De verzekeraar vergoedt geen schade aan een verzekerde zaak indien die is veroorzaakt door de aard of een gebrek van die zaak.