Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 2:394 BW | BW2 Artikel 394

Art. 2:394 BW Burgerlijk Wetboek Boek 2: Rechtspersonen Titel 9:  De jaarrekening en het jaarverslag Artikel 394 1 De rechtspersoon is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door nederlegging van een volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar of, als dat niet is vervaardigd, een exemplaar in het Frans, Duits of Engels, ten kantore van het handelsregister dat wordt gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken die overeenkomstig artikel 18, zesde en zevende lid, van de Handelsregisterwet 2007 bevoegd is tot inschrijving. … Lees Verder >>


Art. 5:3 BW | BW5 Artikel 3

Art. 5:3 BW Burgerlijk Wetboek Boek 5: Zakelijke rechten Titel 1:  Eigendom in het algemeen Artikel 3 Voor zover de wet niet anders bepaalt, is de eigenaar van een zaak eigenaar van al haar bestanddelen.


Art. 6:8 BW | BW6 Artikel 8

Art. 6:8 BW Burgerlijk Wetboek Boek 6: Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht Titel 1:  Verbintenissen in het algemeen Artikel 8 Op de rechtsbetrekkingen tussen de hoofdelijke schuldenaren onderling is artikel 2 van overeenkomstige toepassing.


Art. 3:69 BW | BW3 Artikel 69

Art. 3:69 BW Burgerlijk Wetboek Boek 3: Vermogensrecht in het algemeen Titel 3:  Volmacht Artikel 69 1 Wanneer iemand zonder daartoe bevoegd te zijn als gevolmachtigde in naam van een ander heeft gehandeld, kan laatstgenoemde de rechtshandeling bekrachtigen en haar daardoor hetzelfde gevolg verschaffen, als zou zijn ingetreden wanneer zij krachtens een volmacht was verricht. 2 Is voor het verlenen van een volmacht tot de rechtshandeling een bepaalde vorm vereist, dan geldt voor de bekrachtiging hetzelfde vereiste. 3 Een bekrachtiging heeft geen gevolg, indien op het tijdstip waarop zij geschiedt, de wederpartij … Lees Verder >>


Art. 5:23 BW | BW5 Artikel 23

Art. 5:23 BW Burgerlijk Wetboek Boek 5: Zakelijke rechten Titel 3:  Eigendom van onroerende zaken Artikel 23 1 Is een voorwerp of een dier anders dan door opzet of grove nalatigheid van de eigenaar op de grond van een ander terecht gekomen, dan moet de eigenaar van de grond hem op zijn verzoek toestaan het voorwerp of het dier op te sporen en weg te voeren. 2 De bij de opsporing en wegvoering aangerichte schade moet door de eigenaar van het voorwerp of het dier aan de eigenaar van de grond worden … Lees Verder >>