Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 8:1587 BW | BW8 Artikel 1587

Art. 8:1587 BW Burgerlijk Wetboek Boek 8: Verkeersmiddelen en vervoer Titel 18:  Overeenkomst van goederenvervoer over spoorwegen Artikel 1587 1 In alle gevallen waar deze titel van toepassing is, kan tegen de vervoerder slechts een vordering wegens aansprakelijkheid, ongeacht de rechtsgrond, worden ingesteld onder de voorwaarden en beperkingen van deze titel. 2 Hetzelfde geldt voor een vordering ingesteld tegen de ondergeschikten en de andere personen voor wie de vervoerder krachtens artikel 1586 aansprakelijk is.


Art. 8:517 BW | BW8 Artikel 517

Art. 8:517 BW Burgerlijk Wetboek Boek 8: Verkeersmiddelen en vervoer Titel 5:  Exploitatie Artikel 517 1 Behoudens de artikelen 504 tot en met 507 is de vervoerder niet aansprakelijk voor schade ontstaan door een handeling, onachtzaamheid of nalatigheid van de kapitein of de schipper, een ander lid van de bemanning, de loods of de ondergeschikten van de vervoerder, gepleegd bij de navigatie van het schip. 2 Behoudens de artikelen 504 tot en met 507 wordt generlei afwijking van de koers tot redding of poging tot redding van mensenlevens of goederen en generlei … Lees Verder >>


Art. 8:1382 BW | BW8 Artikel 1382

Art. 8:1382 BW Burgerlijk Wetboek Boek 8: Verkeersmiddelen en vervoer Titel 16:  Exploitatie Artikel 1382 In geval van aanneming door de geadresseerde van de zaken zonder protest wordt vermoed dat deze in goede staat en in overeenstemming met het vervoerdocument of met de gegevens vastgelegd door de andere middelen bedoeld in artikel 1365, tweede lid, zijn afgeleverd.


Art. 8:192 BW | BW8 Artikel 192

Art. 8:192 BW Burgerlijk Wetboek Boek 8: Verkeersmiddelen en vervoer Titel 3:  Het zeeschip en de zaken aan boord daarvan Artikel 192 De in deze afdeling aan de reder opgelegde verplichtingen rusten, indien het schip toebehoort aan meer personen, aan een vennootschap onder firma, aan een commanditaire vennootschap of aan een rechtspersoon, mede op iedere mede-eigenaar, beherende vennoot of bestuurder.


Art. 8:1300 BW | BW8 Artikel 1300

Art. 8:1300 BW Burgerlijk Wetboek Boek 8: Verkeersmiddelen en vervoer Titel 15:  Het luchtvaartuig Artikel 1300 In deze titel wordt verstaan onder: a het Verdrag van Genève: het op 19 juni 1948 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende de internationale erkenning van rechten op luchtvaartuigen (Trb. 1952, 86); b Verdragsstaat: een staat waarvoor het Verdrag van Genève van kracht is; c verdragsregister: een buiten Nederland gehouden register als bedoeld in artikel I, eerste lid, onder ii, van het Verdrag van Genève; d de openbare registers: de openbare registers, bedoeld in afdeling … Lees Verder >>