Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 8:512 BW | BW8 Artikel 512

Art. 8:512 BW Burgerlijk Wetboek Boek 8: Verkeersmiddelen en vervoer Titel 5:  Exploitatie Artikel 512 De vervoerder is niet gehouden, doch wel gerechtigd zich te overtuigen van de aard of gesteldheid van de bagage, indien hij vermoedt dat hij, de aard of gesteldheid van door de reiziger aan boord gebrachte bagage kennende, deze niet aan boord zou hebben toegelaten. De vervoerder is gehouden dit onderzoek te doen geschieden in tegenwoordigheid van de reiziger of, zo dit niet mogelijk is, in tegenwoordigheid van twee personen van wier hulp hij overigens bij de uitvoering … Lees Verder >>


Art. 8:70 BW | BW8 Artikel 70

Art. 8:70 BW Burgerlijk Wetboek Boek 8: Verkeersmiddelen en vervoer Titel 2:  Algemene bepalingen betreffende vervoer Artikel 70 Indien een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen niet naar behoren wordt uitgevoerd, dan wel een zaak niet zonder vertraging ter bestemming wordt afgeleverd in de staat, waarin zij ter beschikking is gesteld, is de expediteur, die te dier zake door zijn wederpartij buiten overeenkomst wordt aangesproken, jegens deze niet verder aansprakelijk dan hij dit zou zijn op grond van de door hen gesloten overeenkomst tot het doen vervoeren van die zaak.


Art. 8:485 BW | BW8 Artikel 485

Art. 8:485 BW Burgerlijk Wetboek Boek 8: Verkeersmiddelen en vervoer Titel 5:  Exploitatie Artikel 485 Voor zaken die door een opvarende voor eigen rekening in strijd met enig wettelijk verbod worden vervoerd is de hoogste vracht verschuldigd die ten tijde van de inlading voor soortgelijke zaken kon worden bedongen. Deze vracht is verschuldigd ook wanneer de zaken niet of in waardeloze toestand ter bestemming worden afgeleverd en de ontvanger is met de verscheper hoofdelijk voor deze vracht verbonden.


Art. 8:949 BW | BW8 Artikel 949

Art. 8:949 BW Burgerlijk Wetboek Boek 8: Verkeersmiddelen en vervoer Titel 10:  Exploitatie Artikel 949 Onder voorbehoud van de laatste zinsnede van het zesde lid van artikel 935 is in geval van tijdbevrachting vracht niet verschuldigd over de tijd, dat de bevrachter het schip niet overeenkomstig de bedingen van de bevrachting te zijner beschikking heeft a ten gevolge van beschadiging daarvan, dan wel b doordat de vervrachter in de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet, mits het schip meer dan 24 aaneengesloten uren niet ter beschikking van de bevrachter staat.


Art. 8:1575 BW | BW8 Artikel 1575

Art. 8:1575 BW Burgerlijk Wetboek Boek 8: Verkeersmiddelen en vervoer Titel 18:  Overeenkomst van goederenvervoer over spoorwegen Artikel 1575 1 Wanneer de vervoerder de uitvoering van het vervoer geheel of gedeeltelijk heeft toevertrouwd aan een ondervervoerder, al dan niet op grond van een aan hem in de vervoerovereenkomst toegekende bevoegdheid, blijft de vervoerder niettemin aansprakelijk voor het volledige vervoer. 2 Alle bepalingen van deze titel die betrekking hebben op de aansprakelijkheid van de vervoerder zijn ook van toepassing op de aansprakelijkheid van de ondervervoerder met betrekking tot het door hem verrichte vervoer. … Lees Verder >>