Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 7:30 BW | BW7 Artikel 30

Art. 7:30 BW Burgerlijk Wetboek Boek 7: Bijzondere overeenkomsten Titel 1:  Koop en ruil Artikel 30 Wanneer in de gevallen, in artikel 29 voorzien, de zaak aan snel tenietgaan of achteruitgang onderhevig is of wanneer de bewaring daarvan ernstige bezwaren of onredelijke kosten zou meebrengen, is de koper verplicht de zaak op een geschikte wijze te doen verkopen.


Art. 7:955 BW | BW7 Artikel 955

Art. 7:955 BW Burgerlijk Wetboek Boek 7: Bijzondere overeenkomsten Titel 17:  Verzekering Artikel 955 1 De verzekerde som is het hoogste bedrag van de schadevergoeding tot uitkering waarvan de verzekeraar als gevolg van eenzelfde voorval kan worden verplicht, behoudens het bij artikel 959 bepaalde. 2 Door een uitkering als bedoeld in lid 1, wordt de verzekerde som niet verminderd.


Art. 7:229 BW | BW7 Artikel 229

Art. 7:229 BW Burgerlijk Wetboek Boek 7: Bijzondere overeenkomsten Titel 4:  Huur Artikel 229 1 De dood van de huurder of de verhuurder doet de huur niet eindigen. 2 Indien de erfgenamen van de huurder niet bevoegd zijn de zaak aan een ander in gebruik te geven, kunnen zij, onderscheidenlijk zijn echtgenoot of geregistreerde partner in het geval zijn nalatenschap overeenkomstig artikel 13 van Boek 4 wordt verdeeld, gedurende zes maanden na het overlijden van hun erflater de overeenkomst op een termijn van tenminste een maand opzeggen. 3 Indien een huurder twee … Lees Verder >>


Art. 7:966 BW | BW7 Artikel 966

Art. 7:966 BW Burgerlijk Wetboek Boek 7: Bijzondere overeenkomsten Titel 17:  Verzekering Artikel 966 1 De verzekeringnemer kan door schriftelijke mededeling aan de verzekeraar: a zichzelf of, al dan niet naast zichzelf, één of meer derden als begunstigde aanwijzen, hetzij als hoofdgerechtigde, hetzij als beperkt gerechtigde; b het recht op uitkering onder bewind stellen; c een beschikking als onder a of b bedoeld herroepen of wijzigen. 2 De verzekeraar kan een aanwijzing of een wijziging daarvan afwijzen, indien zij de nakoming van zijn uitkeringsverplichting onredelijk zou bemoeilijken. Hij oefent dit recht uit … Lees Verder >>


Art. 7:282 BW | BW7 Artikel 282

Art. 7:282 BW Burgerlijk Wetboek Boek 7: Bijzondere overeenkomsten Titel 4:  Huur Artikel 282 Van de artikelen 272 tot en met 281 kan niet ten nadele van de huurder dan wel onderhuurder worden afgeweken.