Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 7:454 BW | BW7 Artikel 454

Art. 7:454 BW Burgerlijk Wetboek Boek 7: Bijzondere overeenkomsten Titel 7:  Opdracht Artikel 454 1 De hulpverlener richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Hij houdt in het dossier aantekening van de gegevens omtrent de gezondheid van de patiënt en de te diens aanzien uitgevoerde verrichtingen en neemt andere stukken, bevattende zodanige gegevens, daarin op, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan hem noodzakelijk is. 2 De hulpverlener voegt desgevraagd een door de patiënt afgegeven verklaring met betrekking tot de in het dossier … Lees Verder >>


Art. 7:341 BW | BW7 Artikel 341

Art. 7:341 BW Burgerlijk Wetboek Boek 7: Bijzondere overeenkomsten Titel 5:  Pacht Artikel 341 Onverminderd de gevolgen van niet-nakoming van de verplichting van artikel 339 is de verpachter tot vergoeding van de door een gebrek veroorzaakte schade verplicht, indien het gebrek na het aangaan van de overeenkomst is ontstaan en aan hem is toe te rekenen, alsmede indien het gebrek bij het aangaan van de overeenkomst aanwezig was en de verpachter het toen kende of had behoren te kennen, of toen aan de pachter heeft te kennen gegeven dat de zaak het … Lees Verder >>


Art. 7:443 BW | BW7 Artikel 443

Art. 7:443 BW Burgerlijk Wetboek Boek 7: Bijzondere overeenkomsten Titel 7:  Opdracht Artikel 443 1 Een beding dat de handelsagent beperkt in zijn vrijheid om na het einde van de agentuurovereenkomst werkzaam te zijn, is slechts geldig voor zover: a het op schrift is gesteld, en b betrekking heeft op het soort goederen of diensten waarvan hij de vertegenwoordiging had, en op het gebied, of de klantenkring en het gebied, aan hem toevertrouwd. 2 Zodanig beding is slechts geldig gedurende ten hoogste twee jaren na het einde van de overeenkomst. 3 Aan … Lees Verder >>


Art. 7:24 BW | BW7 Artikel 24

Art. 7:24 BW Burgerlijk Wetboek Boek 7: Bijzondere overeenkomsten Titel 1:  Koop en ruil Artikel 24 1 Indien op grond van een consumentenkoop een zaak is afgeleverd die niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten, heeft de koper jegens de verkoper recht op schadevergoeding overeenkomstig de afdelingen 9 en 10 van titel 1 van Boek 6. 2 Bestaat de tekortkoming in een gebrek als bedoeld in afdeling 3 van titel 3 van Boek 6, dan is de verkoper niet aansprakelijk voor schade als in die … Lees Verder >>


Art. 7:13 BW | BW7 Artikel 13

Art. 7:13 BW Burgerlijk Wetboek Boek 7: Bijzondere overeenkomsten Titel 1:  Koop en ruil Artikel 13 Indien bij een consumentenkoop de zaak bij de koper wordt bezorgd door de verkoper of een door deze aangewezen vervoerder, kunnen daarvoor slechts kosten worden gevorderd, voor zover zij bij het sluiten van de overeenkomst door de verkoper afzonderlijk zijn opgegeven of door de verkoper de gegevens zijn verschaft op grond waarvan zij door hem worden berekend. Hetzelfde geldt voor kosten, verschuldigd voor andere werkzaamheden die de verkoper in verband met de koop voor de koper … Lees Verder >>