Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 7:300 BW | BW7 Artikel 300

Art. 7:300 BW Burgerlijk Wetboek Boek 7: Bijzondere overeenkomsten Titel 4:  Huur Artikel 300 1 Indien de oorspronkelijk duur van de overeenkomst krachtens artikel 292 lid 2 is verlengd en de verlengde overeenkomst niet tegen het einde van de in dat lid bedoelde tweede termijn is opgezegd, wordt de overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst een bepaalde tijd voortvloeit of partijen een bepaalde tijd overeenkomen. 2 Wordt de overeenkomst krachtens lid 1 voor onbepaalde tijd voortgezet, dan kan zij door ieder van de partijen worden opgezegd. Wordt de overeenkomst … Lees Verder >>


Art. 7:951 BW | BW7 Artikel 951

Art. 7:951 BW Burgerlijk Wetboek Boek 7: Bijzondere overeenkomsten Titel 17:  Verzekering Artikel 951 De verzekeraar vergoedt geen schade aan een verzekerde zaak indien die is veroorzaakt door de aard of een gebrek van die zaak.


Art. 7:759 BW | BW7 Artikel 759

Art. 7:759 BW Burgerlijk Wetboek Boek 7: Bijzondere overeenkomsten Titel 12:  Aanneming van werk Artikel 759 1 Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor de aannemer aansprakelijk is, moet de opdrachtgever, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd, aan de aannemer de gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering. 2 De opdrachtgever kan vorderen dat de aannemer de gebreken binnen redelijke termijn wegneemt, tenzij de kosten van … Lees Verder >>


Art. 7:434 BW | BW7 Artikel 434

Art. 7:434 BW Burgerlijk Wetboek Boek 7: Bijzondere overeenkomsten Titel 7:  Opdracht Artikel 434 De provisie wordt uiterlijk opeisbaar op het tijdstip waarop de schriftelijke opgave, bedoeld in artikel 433, moet worden verstrekt.


Art. 7:292 BW | BW7 Artikel 292

Art. 7:292 BW Burgerlijk Wetboek Boek 7: Bijzondere overeenkomsten Titel 4:  Huur Artikel 292 1 De huurovereenkomst geldt voor vijf jaar of, als een langere bepaalde duur is overeengekomen, voor die langere duur. 2 De huurovereenkomst die voor vijf jaar geldt, wordt na het verstrijken daarvan van rechtswege met vijf jaar verlengd. De overeenkomst die is aangegaan voor een termijn die langer is dan vijf jaar maar korter dan tien jaar, wordt na het verstrijken van die termijn van rechtswege verlengd met een tweede termijn die zoveel korter is dan vijf jaar … Lees Verder >>