Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 6:116 BW | BW6 Artikel 116

Art. 6:116 BW Burgerlijk Wetboek Boek 6: Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht Titel 1:  Verbintenissen in het algemeen Artikel 116 1 De betaling moet worden gedaan aan de woonplaats van de schuldeiser op het tijdstip van de betaling. 2 De schuldeiser is bevoegd een andere plaats voor de betaling aan te wijzen in het land van de woonplaats van de schuldeiser op het tijdstip van de betaling of op het tijdstip van het ontstaan van de verbintenis.


Art. 6:220 BW | BW6 Artikel 220

Art. 6:220 BW Burgerlijk Wetboek Boek 6: Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht Titel 5:  Overeenkomsten in het algemeen Artikel 220 1 Een bij wijze van uitloving voor een bepaalde tijd gedaan aanbod kan wegens gewichtige redenen worden herroepen of gewijzigd. 2 In geval van herroeping of wijziging van een uitloving kan de rechter aan iemand die op grond van de uitloving met de voorbereiding van een gevraagde prestatie is begonnen, een billijke schadeloosstelling toekennen.


Art. 6:242 BW | BW6 Artikel 242

Art. 6:242 BW Burgerlijk Wetboek Boek 6: Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht Titel 5:  Overeenkomsten in het algemeen Artikel 242 1 Op vordering van een of meer van degenen tegen wie de in artikel 240 lid 1 bedoelde uitspraak is gedaan, kan de rechter die uitspraak wijzigen of opheffen op grond dat zij tengevolge van een wijziging in de omstandigheden niet langer gerechtvaardigd is. De vordering wordt ingesteld tegen de rechtspersoon op wiens vordering de uitspraak was gedaan. 2 Indien de rechtspersoon op wiens vordering de uitspraak was gedaan, is ontbonden, wordt … Lees Verder >>


Art. 6:38 BW | BW6 Artikel 38

Art. 6:38 BW Burgerlijk Wetboek Boek 6: Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht Titel 1:  Verbintenissen in het algemeen Artikel 38 Indien geen tijd voor de nakoming is bepaald, kan de verbintenis terstond worden nagekomen en kan terstond nakoming worden gevorderd.


Art. 6:260 BW | BW6 Artikel 260

Art. 6:260 BW Burgerlijk Wetboek Boek 6: Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht Titel 5:  Overeenkomsten in het algemeen Artikel 260 1 Een wijziging of ontbinding als bedoeld in de artikelen 258 en 259 kan worden uitgesproken onder door de rechter te stellen voorwaarden. 2 Indien hij op grond van die artikelen de overeenkomst wijzigt of gedeeltelijk ontbindt, kan hij bepalen dat een of meer der partijen de overeenkomst binnen een bij de uitspraak vast te stellen termijn door een schriftelijke verklaring geheel zal kunnen ontbinden. De wijziging of gedeeltelijke ontbinding treedt niet … Lees Verder >>