Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 6:8 BW | BW6 Artikel 8

Art. 6:8 BW Burgerlijk Wetboek Boek 6: Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht Titel 1:  Verbintenissen in het algemeen Artikel 8 Op de rechtsbetrekkingen tussen de hoofdelijke schuldenaren onderling is artikel 2 van overeenkomstige toepassing.


Art. 6:201 BW | BW6 Artikel 201

Art. 6:201 BW Burgerlijk Wetboek Boek 6: Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht Titel 4:  Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst Artikel 201 Een zaakwaarnemer is bevoegd rechtshandelingen te verrichten in naam van de belanghebbende, voor zover diens belang daardoor naar behoren wordt behartigd.


Art. 6:193 BW | BW6 Artikel 193

Art. 6:193 BW Burgerlijk Wetboek Boek 6: Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht Titel 3:  Onrechtmatige daad Artikel 193 Het recht op schadevergoeding jegens de producent uit hoofde van deze afdeling komt de benadeelde toe, onverminderd alle andere rechten of vorderingen.


Art. 6:130 BW | BW6 Artikel 130

Art. 6:130 BW Burgerlijk Wetboek Boek 6: Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht Titel 1:  Verbintenissen in het algemeen Artikel 130 1 Is een vordering onder bijzondere titel overgegaan, dan is de schuldenaar bevoegd ondanks de overgang ook een tegenvordering op de oorspronkelijke schuldeiser in verrekening te brengen, mits deze tegenvordering uit dezelfde rechtsverhouding als de overgegane vordering voortvloeit of reeds vóór de overgang aan hem is opgekomen en opeisbaar geworden. 2 Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing, wanneer op een vordering beslag is gelegd of een beperkt recht is gevestigd waarvan … Lees Verder >>


Art. 6:107 BW | BW6 Artikel 107

Art. 6:107 BW Burgerlijk Wetboek Boek 6: Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht Titel 1:  Verbintenissen in het algemeen Artikel 107 1 Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, is die ander behalve tot vergoeding van de schade van de gekwetste zelf, ook verplicht tot vergoeding van de kosten die een derde anders dan krachtens een verzekering ten behoeve van de gekwetste heeft gemaakt en die deze laatste, zo hij ze zelf zou hebben gemaakt, van die ander had kunnen vorderen. 2 Hij … Lees Verder >>