Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 5:59 BW | BW5 Artikel 59

Art. 5:59 BW Burgerlijk Wetboek Boek 5: Zakelijke rechten Titel 4:  Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven Artikel 59 1 Wanneer de grens van twee erven in de lengterichting onder een niet bevaarbaar stromend water, een sloot, gracht of dergelijke watergang doorloopt, heeft de eigenaar van elk dier erven met betrekking tot die watergang in zijn gehele breedte dezelfde bevoegdheden en verplichtingen als een mede-eigenaar. Iedere eigenaar is verplicht de op zijn erf gelegen kant van het water, de sloot, de gracht of de watergang te onderhouden. 2 Iedere eigenaar … Lees Verder >>


Art. 5:60 BW | BW5 Artikel 60

Art. 5:60 BW Burgerlijk Wetboek Boek 5: Zakelijke rechten Titel 5:  Mandeligheid Artikel 60 Mandeligheid ontstaat, wanneer een onroerende zaak gemeenschappelijk eigendom is van de eigenaars van twee of meer erven en door hen tot gemeenschappelijk nut van die erven wordt bestemd bij een tussen hun opgemaakte notariële akte, gevolgd door inschrijving daarvan in de openbare registers.


Art. 5:121 BW | BW5 Artikel 121

Art. 5:121 BW Burgerlijk Wetboek Boek 5: Zakelijke rechten Titel 9:  Appartementsrechten Artikel 121 1 In alle gevallen waarin een appartementseigenaar voor het verrichten van een bepaalde handeling met betrekking tot de gedeelten die niet bestemd zijn als afzonderlijk geheel gebruikt te worden en, in het geval van een beding als bedoeld in artikel 112 lid 4, met betrekking tot gedeelten die bestemd zijn als afzonderlijk geheel gebruikt te worden, medewerking of toestemming behoeft van een of meer andere appartementseigenaars, van de vereniging van eigenaars of van haar organen, of waarin de … Lees Verder >>


Art. 5:35 BW | BW5 Artikel 35

Art. 5:35 BW Burgerlijk Wetboek Boek 5: Zakelijke rechten Titel 3:  Eigendom van onroerende zaken Artikel 35 1 Nieuw duin dat zich op het strand vormt, behoort aan de eigenaar van het aan het strand grenzende duin, wanneer beide duinen een geheel zijn geworden, zodanig dat zij niet meer van elkander kunnen worden onderscheiden. 2 Daarentegen verliest deze eigenaar de grond welke door afneming van het duin deel van het strand wordt. 3 Uitbreiding of afneming van een duin als bedoeld in de leden 1 en 2 brengt geen wijziging meer in … Lees Verder >>


Art. 5:20 BW | BW5 Artikel 20

Art. 5:20 BW Burgerlijk Wetboek Boek 5: Zakelijke rechten Titel 3:  Eigendom van onroerende zaken Artikel 20 1 De eigendom van de grond omvat, voor zover de wet niet anders bepaalt: a de bovengrond; b de daaronder zich bevindende aardlagen; c het grondwater dat door een bron, put of pomp aan de oppervlakte is gekomen; d het water dat zich op de grond bevindt en niet in open gemeenschap met water op eens anders erf staat; e gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging … Lees Verder >>