Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 4:182 BW | BW4 Artikel 182

Art. 4:182 BW Burgerlijk Wetboek Boek 4: Erfrecht Titel 6:  Gevolgen van de erfopvolging Artikel 182 1 Met het overlijden van de erflater volgen zijn erfgenamen van rechtswege op in zijn voor overgang vatbare rechten en in zijn bezit en houderschap. De eerste zin geldt niet wanneer de nalatenschap ingevolge artikel 13 wordt verdeeld; in dat geval volgt de echtgenoot van rechtswege op in het bezit en houderschap van de erflater. 2 Zij worden van rechtswege schuldenaar van de schulden van de erflater die niet met zijn dood tenietgaan. Is een prestatie … Lees Verder >>


Art. 4:144 BW | BW4 Artikel 144

Art. 4:144 BW Burgerlijk Wetboek Boek 4: Erfrecht Titel 5:  Onderscheiden soorten van uiterste wilsbeschikkingen Artikel 144 1 Onverminderd de testamentaire lasten die de erflater aan de executeur mocht hebben opgelegd, heeft deze, voor zover de erflater niet anders heeft beschikt, tot taak de goederen der nalatenschap te beheren en de schulden der nalatenschap te voldoen, die tijdens zijn beheer uit die goederen behoren te worden voldaan. 2 Tenzij bij uiterste wil anders is geregeld, komt de executeur, of als er meer dan een executeur is, hun tezamen, een ten honderd van … Lees Verder >>


Art. 4:51 BW | BW4 Artikel 51

Art. 4:51 BW Burgerlijk Wetboek Boek 4: Erfrecht Titel 4:  Uiterste willen Artikel 51 1 Wanneer een echtgenoot ten laste van zijn gezamenlijke erfgenamen een bepaald goed uit de huwelijksgemeenschap heeft vermaakt, kan de legataris levering van het gehele goed van hen vorderen, doch zij kunnen, voor zover het goed bij de verdeling van de huwelijksgemeenschap aan de andere echtgenoot of diens erfgenamen wordt toebedeeld, volstaan met uitkering van de waarde van het goed. Deze bevoegdheid komt ook toe aan de andere echtgenoot die enig erfgenaam is, en diens erfgenamen. 2 Het … Lees Verder >>


Art. 4:173 BW | BW4 Artikel 173

Art. 4:173 BW Burgerlijk Wetboek Boek 4: Erfrecht Titel 5:  Onderscheiden soorten van uiterste wilsbeschikkingen Artikel 173 De bewindvoerder vertegenwoordigt de rechthebbende in gedingen ter zake van onder het bewind staande goederen. Hij kan zich, alvorens in rechte op te treden, te zijner verantwoording doen machtigen door de rechthebbende en degenen in wier belang het bewind uitsluitend of mede is ingesteld. Wordt de machtiging niet verleend, dan kan de kantonrechter haar door zijn machtiging vervangen.


Art. 4:88 BW | BW4 Artikel 88

Art. 4:88 BW Burgerlijk Wetboek Boek 4: Erfrecht Titel 4:  Uiterste willen Artikel 88 Voor zover de vordering van de legitimaris ingevolge artikel 81 lid 2 of een voorwaarde als bedoeld in artikel 82 niet opeisbaar is, is de echtgenoot of de andere levensgezel, bedoeld in artikel 82, op verzoek van de legitimaris verplicht tot voldoening voor hem van de belasting, geheven ter zake van de verkrijging van zijn vordering. De vordering van de legitimaris wordt verminderd met het ingevolge de eerste zin voor de legitimaris voldane bedrag.