Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 4:170 BW | BW4 Artikel 170

Art. 4:170 BW Burgerlijk Wetboek Boek 4: Erfrecht Titel 5:  Onderscheiden soorten van uiterste wilsbeschikkingen Artikel 170 1 Behoren de goederen die onder het bewind staan of die met een onder het bewind staand beperkt recht zijn belast tot een gemeenschap, dan is de bewindvoerder bevoegd tot het vorderen van verdeling en is hij, met toestemming van de rechthebbende, bevoegd tot het aangaan van een overeenkomst tot uitsluiting van verdeling voor een bepaalde tijd. 2 De bewindvoerder is met toestemming van de rechthebbende bevoegd tot medewerking aan de verdeling. 3 De leden … Lees Verder >>


Art. 4:206 BW | BW4 Artikel 206

Art. 4:206 BW Burgerlijk Wetboek Boek 4: Erfrecht Titel 6:  Gevolgen van de erfopvolging Artikel 206 1 De rechtbank beslist niet op het verzoek tot benoeming van een vereffenaar dan na verhoor of behoorlijke oproeping van de verzoeker, alsmede voor zover zij bestaan en bekend zijn, van de erfgenamen, de boedelnotaris en de executeur. 2 De rechtbank kan als vereffenaar onder de nodige door haar te bepalen waarborgen een erfgenaam, een executeur of een andere persoon aanwijzen. Benoemt zij twee of meer vereffenaars, dan kan, tenzij bij de benoeming of later door … Lees Verder >>


Art. 4:192 BW | BW4 Artikel 192

Art. 4:192 BW Burgerlijk Wetboek Boek 4: Erfrecht Titel 6:  Gevolgen van de erfopvolging Artikel 192 1 Een erfgenaam die zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt, aanvaardt daardoor de nalatenschap zuiver, tenzij hij zijn keuze reeds eerder heeft gedaan. 2 Indien een erfgenaam zijn keuze nog niet heeft gedaan, kan de kantonrechter hem daarvoor op verzoek van een belanghebbende een termijn stellen, die ingaat op de dag nadat de belanghebbende deze beschikking aan de erfgenaam heeft doen betekenen en de beschikking onder vermelding van de gedane … Lees Verder >>


Art. 4:58 BW | BW4 Artikel 58

Art. 4:58 BW Burgerlijk Wetboek Boek 4: Erfrecht Titel 4:  Uiterste willen Artikel 58 Minderjarigen kunnen geen uiterste wilsbeschikking maken ten voordele van hun leermeesters, met wie zij tezamen wonen.


Art. 4:200 BW | BW4 Artikel 200

Art. 4:200 BW Burgerlijk Wetboek Boek 4: Erfrecht Titel 6:  Gevolgen van de erfopvolging Artikel 200 1 Met betrekking tot een erfgenaam die onder voorrecht van boedelbeschrijving heeft aanvaard, geldt tot het einde van de vereffening het in de volgende leden bepaalde, tenzij hij voor de op hem rustende schulden der nalatenschap met zijn gehele vermogen aansprakelijk is. 2 Vorderingen van de erflater op de erfgenaam en beperkte rechten van de erflater op een goed van de erfgenaam, alsmede vorderingen van de erfgenaam op de erflater en beperkte rechten van de erfgenaam … Lees Verder >>