Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 3:65 BW | BW3 Artikel 65

Art. 3:65 BW Burgerlijk Wetboek Boek 3: Vermogensrecht in het algemeen Titel 3:  Volmacht Artikel 65 Is een volmacht aan twee of meer personen tezamen verleend, dan is ieder van hen bevoegd zelfstandig te handelen, tenzij anders is bepaald.


Art. 3:286 BW | BW3 Artikel 286

Art. 3:286 BW Burgerlijk Wetboek Boek 3: Vermogensrecht in het algemeen Titel 10:  Verhaalsrecht op goederen Artikel 286 1 De door een appartementseigenaar of een vruchtgebruiker van een appartementsrecht aan de gezamenlijke appartementseigenaars of de vereniging van eigenaars verschuldigde, in het lopende of het voorafgaande kalenderjaar opeisbaar geworden bijdragen zijn bevoorrecht op het appartementsrecht. 2 In geval van bearbeiding van een gebouw dat in appartementen is verdeeld, rust het voorrecht van artikel 285 op ieder appartement voor het bedrag, waarvoor de eigenaar van dat appartement aansprakelijk is. 3 Bij samenloop van het … Lees Verder >>


Art. 3:308 BW | BW3 Artikel 308

Art. 3:308 BW Burgerlijk Wetboek Boek 3: Vermogensrecht in het algemeen Titel 11:  Rechtsvorderingen Artikel 308 Rechtsvorderingen tot betaling van renten van geldsommen, lijfrenten, dividenden, huren, pachten en voorts alles wat bij het jaar of een kortere termijn moet worden betaald, verjaren door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.


Art. 3:30 BW | BW3 Artikel 30

Art. 3:30 BW Burgerlijk Wetboek Boek 3: Vermogensrecht in het algemeen Titel 1:  Algemene bepalingen Artikel 30 Onverminderd de aansprakelijkheden van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 117, eerste en tweede lid, van de Kadasterwet, is de Staat aansprakelijk, wanneer iemand ten gevolge van omstandigheden die naar redelijkheid en billijkheid niet voor zijn rekening komen, door toepassing van een der artikelen 24, 25 of 27 zijn recht verliest.


Art. 3:177 BW | BW3 Artikel 177

Art. 3:177 BW Burgerlijk Wetboek Boek 3: Vermogensrecht in het algemeen Titel 7:  Gemeenschap Artikel 177 1 Wordt een gemeenschappelijk goed verdeeld of overgedragen, terwijl op het aandeel van een deelgenoot een beperkt recht rust, dan komt dat recht te rusten op het goed voor zover dit door die deelgenoot wordt verkregen, en wordt het goed voor het overige van dat recht bevrijd, onverminderd hetgeen de beperkt gerechtigde of de deelgenoot op wiens aandeel zijn recht rust, krachtens hun onderlinge verhouding van de onder wegens een door deze aldus ontvangen overwaarde heeft … Lees Verder >>