Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 3:69 BW | BW3 Artikel 69

Art. 3:69 BW Burgerlijk Wetboek Boek 3: Vermogensrecht in het algemeen Titel 3:  Volmacht Artikel 69 1 Wanneer iemand zonder daartoe bevoegd te zijn als gevolmachtigde in naam van een ander heeft gehandeld, kan laatstgenoemde de rechtshandeling bekrachtigen en haar daardoor hetzelfde gevolg verschaffen, als zou zijn ingetreden wanneer zij krachtens een volmacht was verricht. 2 Is voor het verlenen van een volmacht tot de rechtshandeling een bepaalde vorm vereist, dan geldt voor de bekrachtiging hetzelfde vereiste. 3 Een bekrachtiging heeft geen gevolg, indien op het tijdstip waarop zij geschiedt, de wederpartij … Lees Verder >>


Art. 3:27 BW | BW3 Artikel 27

Art. 3:27 BW Burgerlijk Wetboek Boek 3: Vermogensrecht in het algemeen Titel 1:  Algemene bepalingen Artikel 27 1 Hij die beweert enig recht op een registergoed te hebben, kan alle belanghebbenden bij openbare oproeping, en daarnaast hen die als rechthebbende of beslaglegger op dat goed ingeschreven staan, ieder bij name dagvaarden om te horen verklaren dat hem het recht waarop hij aanspraak maakt, toekomt. Alvorens een zodanige eis toe te wijzen, kan de rechter de maatregelen bevelen en de bewijsopdrachten doen, welke hij in het belang van mogelijke niet-verschenen rechthebbenden nuttig oordeelt. … Lees Verder >>


Art. 3:40 BW | BW3 Artikel 40

Art. 3:40 BW Burgerlijk Wetboek Boek 3: Vermogensrecht in het algemeen Titel 2:  Rechtshandelingen Artikel 40 1 Een rechtshandeling die door inhoud of strekking in strijd is met de goede zeden of de openbare orde, is nietig. 2 Strijd met een dwingende wetsbepaling leidt tot nietigheid van de rechtshandeling, doch, indien de bepaling uitsluitend strekt ter bescherming van één der partijen bij een meerzijdige rechtshandeling, slechts tot vernietigbaarheid, een en ander voor zover niet uit de strekking van de bepaling anders voortvloeit. 3 Het vorige lid heeft geen betrekking op wetsbepalingen die … Lees Verder >>


Art. 3:270 BW | BW3 Artikel 270

Art. 3:270 BW Burgerlijk Wetboek Boek 3: Vermogensrecht in het algemeen Titel 9:  Rechten van pand en hypotheek Artikel 270 1 De koper is gehouden de koopprijs te voldoen in handen van de notaris, te wiens overstaan de openbare verkoop heeft plaatsgevonden of door wie de akte van overdracht ingevolge de onderhandse verkoop is verleden. De kosten van de executie worden uit de koopprijs voldaan. 2 Wanneer geen hypotheken van een ander dan de verkoper zijn ingeschreven en geen schuldeiser op het goed of op de koopprijs beslag heeft gelegd of zijn … Lees Verder >>


Art. 3:223 BW | BW3 Artikel 223

Art. 3:223 BW Burgerlijk Wetboek Boek 3: Vermogensrecht in het algemeen Titel 8:  Vruchtgebruik Artikel 223 Een vruchtgebruiker kan zijn recht overdragen of bezwaren zonder dat daardoor de duur van het recht gewijzigd wordt. Naast de verkrijger is de oorspronkelijke vruchtgebruiker hoofdelijk voor alle uit het vruchtgebruik voortspruitende verplichtingen jegens de hoofdgerechtigde aansprakelijk. Is aan de oorspronkelijke vruchtgebruiker bij de vestiging van het vruchtgebruik een grotere bevoegdheid tot vervreemding, verbruik of vertering gegeven dan de wet aan de vruchtgebruiker toekent, dan komt die ruimere bevoegdheid niet aan de latere verkrijgers van het … Lees Verder >>