Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 2:32 BW | BW2 Artikel 32

Art. 2:32 BW Burgerlijk Wetboek Boek 2: Rechtspersonen Titel 2:  Verenigingen Artikel 32 [Vervallen per 01-09-1994]


Art. 2:437 BW | BW2 Artikel 437

Art. 2:437 BW Burgerlijk Wetboek Boek 2: Rechtspersonen Titel 9:  De jaarrekening en het jaarverslag Artikel 437 1 In deze afdeling wordt onder de winst- en verliesrekening verstaan: een technische rekening schadeverzekering, een technische rekening levensverzekering en een niet-technische rekening. De technische rekeningen worden toegepast naar gelang van de aard van het bedrijf van de verzekeringsmaatschappij. 2 Een verzekeringsmaatschappij die uitsluitend herverzekert of die naast herverzekering het schadeverzekeringsbedrijf uitoefent, mag de technische rekeningen toepassen naar gelang de aard van de overeenkomsten die worden herverzekerd, dan wel uitsluitend de technische rekening schadeverzekering. Indien … Lees Verder >>


Art. 2:314 BW | BW2 Artikel 314

Art. 2:314 BW Burgerlijk Wetboek Boek 2: Rechtspersonen Titel 7:  Fusie en splitsing Artikel 314 1 Elke te fuseren rechtspersoon legt ten kantore van het handelsregister neer: a het voorstel tot fusie, b de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen of andere financiële verantwoordingen van de te fuseren rechtspersonen, met de accountantsverklaring daarbij, voor zover deze stukken ter inzage liggen of moeten liggen, c de jaarverslagen van de te fuseren rechtspersonen over de laatste drie afgesloten jaren, voor zover deze ter inzage liggen of moeten liggen, d tussentijdse vermogensopstellingen of niet vastgestelde jaarrekeningen, voor … Lees Verder >>


Art. 2:391 BW | BW2 Artikel 391

Art. 2:391 BW Burgerlijk Wetboek Boek 2: Rechtspersonen Titel 9:  De jaarrekening en het jaarverslag Artikel 391 1 Het jaarverslag geeft een getrouw beeld van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten van de rechtspersoon en van de groepsmaatschappijen waarvan de financiële gegevens in zijn jaarrekening zijn opgenomen. Het jaarverslag bevat, in overeenstemming met de omvang en de complexiteit van de rechtspersoon en groepsmaatschappijen, een evenwichtige en volledige analyse van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten. Indien noodzakelijk voor … Lees Verder >>


Art. 2:89a BW | BW2 Artikel 89a

Art. 2:89a BW Burgerlijk Wetboek Boek 2: Rechtspersonen Titel 4:  Naamloze vennootschappen Artikel 89a 1 De naamloze vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen, indien: a de in pand te nemen aandelen volgestort zijn, b het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen en certificaten daarvan tezamen niet meer dan een tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt, en c de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd. 2 Dit artikel is niet van toepassing op aandelen en certificaten … Lees Verder >>