Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 2:110 BW | BW2 Artikel 110

Art. 2:110 BW Burgerlijk Wetboek Boek 2: Rechtspersonen Titel 4:  Naamloze vennootschappen Artikel 110 1 Een of meer houders van aandelen die gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, of een zoveel geringer bedrag als bij de statuten is bepaald, kunnen door de voorzieningenrechter van de rechtbank op hun verzoek worden gemachtigd tot de bijeenroeping van een algemene vergadering. De voorzieningenrechter wijst dit verzoek af, indien hem niet is gebleken, dat verzoekers voordien aan het bestuur en aan de raad van commissarissen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van … Lees Verder >>


Art. 2:203a BW | BW2 Artikel 203a

Art. 2:203a BW Burgerlijk Wetboek Boek 2: Rechtspersonen Titel 5:  Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Artikel 203a 1 Indien voor of bij de oprichting op aandelen wordt gestort in geld, moeten aan de akte van oprichting een of meer verklaringen worden gehecht, inhoudende dat de bedragen die op de bij de oprichting te plaatsen aandelen moeten worden gestort: a hetzij terstond na de oprichting ter beschikking zullen staan van de vennootschap; b hetzij alle op een zelfde tijdstip, ten vroegste vijf maanden voor de oprichting, op een afzonderlijke rekening stonden welke na … Lees Verder >>


Art. 2:333i BW | BW2 Artikel 333i

Art. 2:333i BW Burgerlijk Wetboek Boek 2: Rechtspersonen Titel 7:  Fusie en splitsing Artikel 333i 1 In afwijking van artikel 318 lid 1 wordt een fusie waarbij de verkrijgende vennootschap een vennootschap is naar het recht van een andere lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte van kracht op de wijze en de datum bepaald door het recht van het land waar de verkrijgende vennootschap haar statutaire zetel heeft. 2 Artikel 318 lid 2 is niet van toepassing. 3 De notaris verklaart dat hem is gebleken dat de vormvoorschriften … Lees Verder >>


Art. 2:367 BW | BW2 Artikel 367

Art. 2:367 BW Burgerlijk Wetboek Boek 2: Rechtspersonen Titel 9:  De jaarrekening en het jaarverslag Artikel 367 Onder de financiële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen: a aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen; b andere deelnemingen; c vorderingen op groepsmaatschappijen; d vorderingen op andere rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft; e overige effecten; f overige vorderingen, met afzonderlijke vermelding van de vorderingen uit leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam.


Art. 2:206 BW | BW2 Artikel 206

Art. 2:206 BW Burgerlijk Wetboek Boek 2: Rechtspersonen Titel 5:  Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Artikel 206 1 De vennootschap kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering na de oprichting aandelen uitgeven, voor zover bij de statuten geen ander orgaan is aangewezen. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan een ander orgaan en kan deze overdracht herroepen. 2 Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die … Lees Verder >>