Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 2:394 BW | BW2 Artikel 394

Art. 2:394 BW Burgerlijk Wetboek Boek 2: Rechtspersonen Titel 9:  De jaarrekening en het jaarverslag Artikel 394 1 De rechtspersoon is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door nederlegging van een volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar of, als dat niet is vervaardigd, een exemplaar in het Frans, Duits of Engels, ten kantore van het handelsregister dat wordt gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken die overeenkomstig artikel 18, zesde en zevende lid, van de Handelsregisterwet 2007 bevoegd is tot inschrijving. … Lees Verder >>


Art. 2:362 BW | BW2 Artikel 362

Art. 2:362 BW Burgerlijk Wetboek Boek 2: Rechtspersonen Titel 9:  De jaarrekening en het jaarverslag Artikel 362 1 De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon. Indien de internationale vertakking van zijn groep dit rechtvaardigt kan de rechtspersoon de jaarrekening opstellen naar de normen die in het maatschappelijk verkeer in een … Lees Verder >>


Art. 2:162 BW | BW2 Artikel 162

Art. 2:162 BW Burgerlijk Wetboek Boek 2: Rechtspersonen Titel 4:  Naamloze vennootschappen Artikel 162 De raad van commissarissen benoemt de bestuurders der vennootschap; deze bevoegdheid kan niet door enige bindende voordracht worden beperkt. Hij geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming van een bestuurder der vennootschap; hij ontslaat een bestuurder niet dan nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord. Het elfde lid van artikel 158 van dit Boek is van overeenkomstige toepassing.


Art. 2:297 BW | BW2 Artikel 297

Art. 2:297 BW Burgerlijk Wetboek Boek 2: Rechtspersonen Titel 6:  Stichtingen Artikel 297 1 Het openbaar ministerie bij de rechtbank is, bij ernstige twijfel of de wet of de statuten te goeder trouw worden nageleefd, dan wel het bestuur naar behoren wordt gevoerd, bevoegd aan het bestuur inlichtingen te verzoeken. 2 Bij niet- of niet-behoorlijke voldoening aan het verzoek kan de voorzieningenrechter van de rechtbank, desverzocht, bevelen dat aan het openbaar ministerie de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting voor raadpleging beschikbaar worden gesteld en de waarden der stichting worden … Lees Verder >>


Art. 2:12 BW | BW2 Artikel 12

Art. 2:12 BW Burgerlijk Wetboek Boek 2: Rechtspersonen Titel 1:  Algemene bepalingen Artikel 12 Het stemrecht over besluiten waarbij de rechtspersoon aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid, aandeelhouder of lid van een orgaan, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, kan door de statuten aan die personen en aan hun echtgenoot, geregistreerde partner, en bloedverwanten in de rechte lijn worden ontzegd.