Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 8:949 BW | BW8 Artikel 949

Art. 8:949 BWArt. 8:949 BW

Burgerlijk Wetboek Boek 8: Verkeersmiddelen en vervoer

Titel 10:  Exploitatie

Artikel 949

Onder voorbehoud van de laatste zinsnede van het zesde lid van artikel 935 is in geval van tijdbevrachting vracht niet verschuldigd over de tijd, dat de bevrachter het schip niet overeenkomstig de bedingen van de bevrachting te zijner beschikking heeft

a ten gevolge van beschadiging daarvan, dan wel

b doordat de vervrachter in de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet,

mits het schip meer dan 24 aaneengesloten uren niet ter beschikking van de bevrachter staat.

Comments are closed.