Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 7:759 BW | BW7 Artikel 759

Art. 7:759 BWArt. 7:759 BW

Burgerlijk Wetboek Boek 7: Bijzondere overeenkomsten

Titel 12:  Aanneming van werk

Artikel 759

1 Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor de aannemer aansprakelijk is, moet de opdrachtgever, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd, aan de aannemer de gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering.

2 De opdrachtgever kan vorderen dat de aannemer de gebreken binnen redelijke termijn wegneemt, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.

Comments are closed.