Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 7:443 BW | BW7 Artikel 443

Art. 7:443 BWArt. 7:443 BW

Burgerlijk Wetboek Boek 7: Bijzondere overeenkomsten

Titel 7:  Opdracht

Artikel 443

1 Een beding dat de handelsagent beperkt in zijn vrijheid om na het einde van de agentuurovereenkomst werkzaam te zijn, is slechts geldig voor zover:

a het op schrift is gesteld, en

b betrekking heeft op het soort goederen of diensten waarvan hij de vertegenwoordiging had, en op het gebied, of de klantenkring en het gebied, aan hem toevertrouwd.

2 Zodanig beding is slechts geldig gedurende ten hoogste twee jaren na het einde van de overeenkomst.

3 Aan zodanig beding kan de principaal geen rechten ontlenen, indien de overeenkomst is geëindigd:

a doordat hij haar zonder toestemming van de handelsagent heeft beëindigd zonder inachtneming van de wettelijke of overeengekomen termijn en zonder een dringende aan de handelsagent onverwijld medegedeelde reden;

b doordat de handelsagent de overeenkomst heeft beëindigd vanwege een dringende, onverwijld aan de principaal medegedeelde reden waarvoor laatstgenoemde een verwijt treft;

c door een rechterlijke uitspraak, gegrond op omstandigheden ter zake waarvan de principaal een verwijt treft.

4 De rechter kan, indien de handelsagent dat vraagt, zulk een beding geheel of gedeeltelijk teniet doen op grond dat, in verhouding tot het te beschermen belang van de principaal, de handelsagent door het beding onbillijk wordt benadeeld.

Comments are closed.