Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 6:130 BW | BW6 Artikel 130

Art. 6:130 BWArt. 6:130 BW

Burgerlijk Wetboek Boek 6: Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht

Titel 1:  Verbintenissen in het algemeen

Artikel 130

1 Is een vordering onder bijzondere titel overgegaan, dan is de schuldenaar bevoegd ondanks de overgang ook een tegenvordering op de oorspronkelijke schuldeiser in verrekening te brengen, mits deze tegenvordering uit dezelfde rechtsverhouding als de overgegane vordering voortvloeit of reeds vóór de overgang aan hem is opgekomen en opeisbaar geworden.

2 Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing, wanneer op een vordering beslag is gelegd of een beperkt recht is gevestigd waarvan mededeling aan de schuldenaar is gedaan.

3 De vorige leden zijn niet van toepassing, indien de overgang of de vestiging van het beperkte recht een vordering aan toonder of order betrof en is geschied overeenkomstig artikel 93 van Boek 3.

Comments are closed.