Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 3:40 BW | BW3 Artikel 40

Art. 3:40 BWArt. 3:40 BW

Burgerlijk Wetboek Boek 3: Vermogensrecht in het algemeen

Titel 2:  Rechtshandelingen

Artikel 40

1 Een rechtshandeling die door inhoud of strekking in strijd is met de goede zeden of de openbare orde, is nietig.

2 Strijd met een dwingende wetsbepaling leidt tot nietigheid van de rechtshandeling, doch, indien de bepaling uitsluitend strekt ter bescherming van één der partijen bij een meerzijdige rechtshandeling, slechts tot vernietigbaarheid, een en ander voor zover niet uit de strekking van de bepaling anders voortvloeit.

3 Het vorige lid heeft geen betrekking op wetsbepalingen die niet de strekking hebben de geldigheid van daarmede strijdige rechtshandelingen aan te tasten.

Comments are closed.