Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 2:297 BW | BW2 Artikel 297

Art. 2:297 BWArt. 2:297 BW

Burgerlijk Wetboek Boek 2: Rechtspersonen

Titel 6:  Stichtingen

Artikel 297

1 Het openbaar ministerie bij de rechtbank is, bij ernstige twijfel of de wet of de statuten te goeder trouw worden nageleefd, dan wel het bestuur naar behoren wordt gevoerd, bevoegd aan het bestuur inlichtingen te verzoeken.

2 Bij niet- of niet-behoorlijke voldoening aan het verzoek kan de voorzieningenrechter van de rechtbank, desverzocht, bevelen dat aan het openbaar ministerie de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting voor raadpleging beschikbaar worden gesteld en de waarden der stichting worden getoond. Tegen de beschikking van de voorzieningenrechter staat geen hoger beroep of cassatie open.

Comments are closed.