Burgerlijk Wetboek Online

Voor alle artikelen uit het wetboek!

Art. 8:512 BW | BW8 Artikel 512

Art. 8:512 BW Burgerlijk Wetboek Boek 8: Verkeersmiddelen en vervoer Titel 5:  Exploitatie Artikel 512 De vervoerder is niet gehouden, doch wel gerechtigd zich te overtuigen van de aard of gesteldheid van de bagage, indien hij vermoedt dat hij, de aard of gesteldheid van door de reiziger aan boord gebrachte bagage kennende, deze niet aan boord zou hebben toegelaten. De vervoerder is gehouden dit onderzoek te doen geschieden in tegenwoordigheid van de reiziger of, zo dit niet mogelijk is, in tegenwoordigheid van twee personen van wier hulp hij overigens bij de uitvoering … Lees Verder >>


Art. 8:70 BW | BW8 Artikel 70

Art. 8:70 BW Burgerlijk Wetboek Boek 8: Verkeersmiddelen en vervoer Titel 2:  Algemene bepalingen betreffende vervoer Artikel 70 Indien een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen niet naar behoren wordt uitgevoerd, dan wel een zaak niet zonder vertraging ter bestemming wordt afgeleverd in de staat, waarin zij ter beschikking is gesteld, is de expediteur, die te dier zake door zijn wederpartij buiten overeenkomst wordt aangesproken, jegens deze niet verder aansprakelijk dan hij dit zou zijn op grond van de door hen gesloten overeenkomst tot het doen vervoeren van die zaak.


Art. 8:485 BW | BW8 Artikel 485

Art. 8:485 BW Burgerlijk Wetboek Boek 8: Verkeersmiddelen en vervoer Titel 5:  Exploitatie Artikel 485 Voor zaken die door een opvarende voor eigen rekening in strijd met enig wettelijk verbod worden vervoerd is de hoogste vracht verschuldigd die ten tijde van de inlading voor soortgelijke zaken kon worden bedongen. Deze vracht is verschuldigd ook wanneer de zaken niet of in waardeloze toestand ter bestemming worden afgeleverd en de ontvanger is met de verscheper hoofdelijk voor deze vracht verbonden.


Art. 4:170 BW | BW4 Artikel 170

Art. 4:170 BW Burgerlijk Wetboek Boek 4: Erfrecht Titel 5:  Onderscheiden soorten van uiterste wilsbeschikkingen Artikel 170 1 Behoren de goederen die onder het bewind staan of die met een onder het bewind staand beperkt recht zijn belast tot een gemeenschap, dan is de bewindvoerder bevoegd tot het vorderen van verdeling en is hij, met toestemming van de rechthebbende, bevoegd tot het aangaan van een overeenkomst tot uitsluiting van verdeling voor een bepaalde tijd. 2 De bewindvoerder is met toestemming van de rechthebbende bevoegd tot medewerking aan de verdeling. 3 De leden … Lees Verder >>


Art. 7:300 BW | BW7 Artikel 300

Art. 7:300 BW Burgerlijk Wetboek Boek 7: Bijzondere overeenkomsten Titel 4:  Huur Artikel 300 1 Indien de oorspronkelijk duur van de overeenkomst krachtens artikel 292 lid 2 is verlengd en de verlengde overeenkomst niet tegen het einde van de in dat lid bedoelde tweede termijn is opgezegd, wordt de overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst een bepaalde tijd voortvloeit of partijen een bepaalde tijd overeenkomen. 2 Wordt de overeenkomst krachtens lid 1 voor onbepaalde tijd voortgezet, dan kan zij door ieder van de partijen worden opgezegd. Wordt de overeenkomst … Lees Verder >>